Sail Dutch Logo ©VHZC
"i" information&contact ©VHZC

detailkaart Nederland ©VHZC

detailkaart Baltic Sea ©VHZC
detailkaart North Sea ©VHZC
detailkaart European Coast ©VHZC
detailkaart Mediterranean ©VHZC
detailkaart Wereld ©VHZC
450 schepen ©VHZC


~ Disclaimer SAIL DUTCH.NL ~

Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal op de site (laatst gewijzigd 3 februari 2019).

Algemeen
Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze disclaimer, dus u dient deze disclaimer elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze disclaimer in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Stichting VHZC, gevestigd in
Nederland. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright © Stichting VHZC. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere

materialen op deze site zijn eigendom van Stichting VHZC of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere personen of instellingen,
doch in alle gevallen alleen voor informatievedoeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.
Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie,
hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden,
tenzij wij (of de betreffende eigenaar) hiertoe vooraf onze (zijn) schriftelijke toestemming hebben (heeft) verleend.

Verkrijgbaarheid van diensten of producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend
met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
Elke aansprakelijkheid van de Stichting VHZC voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Disclaimer en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze Disclaimer aan te brengen, of de toegang tot deze site
te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site.

Dit betekent niet dat Stichting VHZC op enigerlei wijze verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Stichting VHZC, noch zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.
Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de “backwards”-pijl te klikken, of door ons domeinadres www.saildutch.nl opnieuw in te toetsen.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door
ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op met: Stichting VHZC, info @ vhzc.nl


©2008 -2019 VHZC